Các mỏ neo chôn dưới đất cho Siêu leo ​​núi, maxi

Số của bài viết: 6441
Thông tin:

 

  • 8 tấm neo bằng thép, mạ kẽm nhúng nóng (50 x 50 cm)