Các mỏ neo dưới đất chôn lấp cho Siêu leo ​​núi, mini

Số của bài viết: 6435
Thông tin:

 

  • 4 tấm neo bằng thép, mạ kẽm nhúng nóng (50 x 50 cm)