Được thực hiện để đặt hàng các bộ lưới chống bắt rơi