12/6 Black Twine – Ống chỉ 250 gram

Số của bài viết: 2944
Thông tin:

 

  • 12/6 sợi dây đen
  • Đường kính khoảng 1mm
  • Ống chỉ 250 gam
  • Sợi xe gặt hái lý tưởng hoặc sợi xe làm vườn
  • Sự miêu tả
  • 12/6 sợi dây đen
  • Đường kính khoảng 1mm
  • Ống chỉ 250 gam
  • Sợi xe gặt hái lý tưởng hoặc sợi xe làm vườn