12/6 Twine – 150g Spool

Số của bài viết: 1135
Thông tin:

 

  • 12/6 sợi xe
  • Polyethyelene
  • 150g ống chỉ
  • Sự miêu tả
  • Tính chất
  • 12/6 sợi xe
  • Polyethyelene
  • 150g ống chỉ

Các màu có sẵn:

  • Trắng