2 cờ góc màu

Số của bài viết: 1749
Thông tin:

 

  • Đường chéo 30cm 2 màu
  • Cung cấp riêng lẻ
  • 7 màu kết hợp có sẵn
  • Sự miêu tả
  • Đường chéo 30cm 2 màu
  • Cung cấp riêng lẻ
  • 7 màu kết hợp có sẵn