24mm Cricket Pitch Boundary Rope – County Model

Số của bài viết: 839
Thông tin:

 

  • Đường kính 24mm
  • Polypropylene chống thời tiết trắng
  • Dài 220m với các đầu bịt kín
  • Sự miêu tả
  • Đường kính 24mm
  • Polypropylene chống thời tiết trắng
  • Dài 220m với các đầu bịt kín