5m x 4m Phiếu nhân giống / nảy mầm

Số của bài viết: 780
Thông tin:

 

 • Vật liệu Polythene hạng nặng
 • Thúc đẩy sự phát triển và nảy mầm nhanh chóng
 • Viền và khoen được gia cố cho tất cả các cạnh
 • Hoàn thành với chốt đầu mái vòm
 • Không khí và nước thấm qua
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Vật liệu Polythene hạng nặng
 • Thúc đẩy sự phát triển và nảy mầm nhanh chóng
 • Viền và khoen được gia cố cho tất cả các cạnh
 • Hoàn thành với chốt đầu mái vòm
 • Không khí và nước thấm qua

Các màu có sẵn:

 • Đen (06)