Bollard

Số của bài viết: 2862
Thông tin:

Sự miêu tả:

  • Trụ bằng gỗ tùng, được bào và đánh vecni, tâm tách rời, chống áp lực,
  • Bao gồm 1 lỗ khoan cho dây (khi đặt hàng, vui lòng nhớ rằng quả cuối có hai lỗ khoan)
  • Ø 16 cm, chiều dài khoảng. 1,50 m
  • Không bao gồm sửa chữa tay áo
  • Sự miêu tả

Sự miêu tả:

  • Trụ bằng gỗ tùng, được bào và đánh vecni, tâm tách rời, chống áp lực,
  • Bao gồm 1 lỗ khoan cho dây (khi đặt hàng, vui lòng nhớ rằng quả cuối có hai lỗ khoan)
  • Ø 16 cm, chiều dài khoảng. 1,50 m
  • Không bao gồm sửa chữa tay áo