Các mỏ neo dưới đất chôn lấp cho kim tự tháp Cheops, midi

Số của bài viết: 6438
Thông tin:

 

  • 1 neo cột trụ bằng thép, mạ kẽm nhúng nóng
  • 16 tấm neo bằng thép, mạ kẽm nhúng nóng (50 x 50 cm)