Các mỏ neo dưới đất được chôn để Siêu leo, midi

Số của bài viết: 6433
Thông tin:

 

  • 8 tấm neo bằng thép, mạ kẽm nhúng nóng (50 x 50 cm)