Cây tổ chim “Laola”

Bird's Nest Tree Bird's Nest Tree
Số của bài viết: 6268
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 5,75 m
Yêu cầu về không gian: 7,35 x 7,35 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 58,20 m²
Vùng an toàn: 11,25 x 8,30 m
Độ cao rơi: 2,80 m
Bê tông cần thiết m³: 7,60 m³
Số lượng người dùng: 66