Chốt mắt kẽm M8 (rèn) – Gói 10

Số của bài viết: 2374
Thông tin:

 

 • Chốt mắt kẽm M8
 • Các cố định chính chịu tải cao
 • Hoàn thiện với lá chắn mở rộng thụ động kẽm
 • Khoan 14mm cho M8
 • Gói 10
 • Sự miêu tả
 • Chốt mắt kẽm M8
 • Các cố định chính chịu tải cao
 • Hoàn thiện với lá chắn mở rộng thụ động kẽm
 • Khoan 14mm cho M8
 • Gói 10