Cricket matting creel

Số của bài viết: 761
Thông tin:

 

  • Khung gỗ chắc chắn để lưu trữ thảm dọc
  • Phù hợp với thảm rộng 2m
  • Đông để sử dụng thiết bị tiết kiệm không gian và viện trợ ngăn ngừa thiệt hại
  • Sự miêu tả
  • Khung gỗ chắc chắn để lưu trữ thảm dọc
  • Phù hợp với thảm rộng 2m
  • Đông để sử dụng thiết bị tiết kiệm không gian và viện trợ ngăn ngừa thiệt hại