Dầm dao động, cho các trụ thép

Wobble beam
Số của bài viết: 6316
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 1,30 m
Độ cao rơi: tối đa. 1,20 m
  • Mô tả

Cho các trụ thép