Dấu ngoặc nhọn 3 trụ mòng biển – nửa vòng

Số của bài viết: 2120
Thông tin:

 

  • Dấu ngoặc nhọn
  • Mòng biển
  • 3 trụ
  • Hình tam giác
  • Sự miêu tả
  • Dấu ngoặc nhọn
  • Mòng biển
  • 3 trụ
  • Hình tam giác