Dây chấn lưu có chì, 200 g / m, không có dây đeo Polyester

Số của bài viết: 4610
Thông tin:

 

  • Dây chấn lưu có chì
  • 200 g / m
  • Được kết hợp trong lưới không có dây Polyester
  • Sự miêu tả
  • Dây chấn lưu có chì
  • 200 g / m
  • Được kết hợp trong lưới không có dây Polyester