Dây chấn lưu có chì, 200 gam trên mét

Số của bài viết: 4200
Thông tin:

 

  • Dây chấn lưu có chì
  • 200 g / m
  • Được kết hợp trong một dải Polyester để gắn vào lưới.
  • Sự miêu tả
  • Dây chấn lưu có chì
  • 200 g / m
  • Được kết hợp trong một dải Polyester để gắn vào lưới.