Dây leo, hạng nặng, chiều dài mỗi m thêm

Số của bài viết: 3666
Thông tin:

Sự miêu tả:

  • Polypropylene (Ø 30 mm), không có lõi thép
  • Dây bổ sung để đặt hàng cùng với dây leo
  • Sự miêu tả

Sự miêu tả:

  • Polypropylene (Ø 30 mm), không có lõi thép
  • Dây bổ sung để đặt hàng cùng với dây leo