“Dây neon”, dài 2,43 m

Số của bài viết: 4858
Thông tin:

 

  • Dây neon
  • Dây nhảy tổng hợp
  • Dài 2,43 m
  • Cho hình thức bỏ qua hiện đại.
  • Sự miêu tả
  • Dây neon
  • Dây nhảy tổng hợp
  • Dài 2,43 m
  • Cho hình thức bỏ qua hiện đại.