Dây nylon, đường kính 8 mm.

Số của bài viết: 4588
Thông tin:

 

  • Đường kính 8mm
  • Dây nylon
  • Nguồn cung cấp riêng
  • Sự miêu tả
  • Tính chất
  • Đường kính 8mm
  • Dây nylon
  • Nguồn cung cấp riêng

Các màu có sẵn:

  • Trắng (02)