Di chuyển

Số của bài viết: 2674
Thông tin:

 

  • Bảo vệ mép nhựa mở cho đai căng / dây đai buộc. Kích thước: 130 x 95 mm.
  • Bề mặt nhẵn đối với các vật liệu mềm, ví dụ như giấy.
  • Sự miêu tả
  • Bảo vệ mép nhựa mở cho đai căng / dây đai buộc. Kích thước: 130 x 95 mm.
  • Bề mặt nhẵn đối với các vật liệu mềm, ví dụ như giấy.