Đu dây leo

Số của bài viết: 4060
Thông tin:

Trang thiết bị:

  • 1 cột thép (Ø 20 cm), dài 3,80 m
  • 4 dầm bập bênh (Ø 14 cm), chiều dài 1,65 m
  • 1 cơ chế bập bênh quay với ổ trục trượt không cần bảo dưỡng
  • 1 bảng màu của dây PP lưới vuông, Ø khoảng. 90 mm) với dây thép bên trong Ø 12 mm
  • Sự miêu tả

Trang thiết bị:

  • 1 cột thép (Ø 20 cm), dài 3,80 m
  • 4 dầm bập bênh (Ø 14 cm), chiều dài 1,65 m
  • 1 cơ chế bập bênh quay với ổ trục trượt không cần bảo dưỡng
  • 1 bảng màu của dây PP lưới vuông, Ø khoảng. 90 mm) với dây thép bên trong Ø 12 mm