Đường hầm lưới, bề mặt chạy: 0,90 m, chiều cao: 0,90 m

Số của bài viết: 3548
Thông tin:

Thành phần:

  • Làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)
  • Kích thước mắt lưới nhẹ của bề mặt chạy 11,50 x 11,50 cm (phù hợp với EN 1176), kích thước mắt lưới 3 mặt tiếp theo xấp xỉ. 30 x 30 cm
  • Mạng kết thúc theo tiêu chuẩn với đai ốc và bu lông
  • Sự miêu tả

Thành phần:

  • Làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)
  • Kích thước mắt lưới nhẹ của bề mặt chạy 11,50 x 11,50 cm (phù hợp với EN 1176), kích thước mắt lưới 3 mặt tiếp theo xấp xỉ. 30 x 30 cm
  • Mạng kết thúc theo tiêu chuẩn với đai ốc và bu lông