Kết hợp Slackmaster 1

Slackmaster combination 1 Slackmaster combination 1 Slackmaster combination 1 Slackmaster combination 1
Số của bài viết: 6280
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 1,25 m
Yêu cầu về không gian: 5,50 x 5,50 m
Vùng an toàn: 7,05 x 7,05 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 27,30 m²
Độ cao rơi: 0,45 m
Bê tông cần thiết m³: 0,70 m³
Số lượng người dùng: 14