Kết thúc bollard với 2 lỗ khoan

Số của bài viết: 2865
Thông tin:

Sự miêu tả:

  • Trụ bằng gỗ tùng được bào, đánh vecni, tâm xẻ dọc, chống áp lực
  • Bao gồm 2 lỗ khoan cho dây thừng
  • Ø 16 cm, dài 1,50 m, không có tay áo cố định
  • Sự miêu tả

Sự miêu tả:

  • Trụ bằng gỗ tùng được bào, đánh vecni, tâm xẻ dọc, chống áp lực
  • Bao gồm 2 lỗ khoan cho dây thừng
  • Ø 16 cm, dài 1,50 m, không có tay áo cố định