Khung mặt đất gấp hướng lên

Số của bài viết: 1699
Thông tin:

 

 • Khung mặt đất gấp hướng lên
 • Có thể điều chỉnh từ 1,5m-2m
 • Thích hợp để sử dụng với các mục tiêu nhôm “Tối ưu” có ổ cắm Huck
 • Bao gồm tất cả các bản sửa lỗi
 • Không bao gồm lưới
 • Sự miêu tả
 • Khung mặt đất gấp hướng lên
 • Có thể điều chỉnh từ 1,5m-2m
 • Thích hợp để sử dụng với các mục tiêu nhôm “Tối ưu” có ổ cắm Huck
 • Bao gồm tất cả các bản sửa lỗi
 • Không bao gồm lưới