Khung xích đu “Junior”

Số của bài viết: 3925
Thông tin:

Trang thiết bị:

  • 4 trụ thép (Ø 76 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 4,00 m, 1 đầu thép
  • Dầm (Ø 100 x 100 mm), dài 2,55 m, mạ kẽm nhúng nóng, sơn đặc biệt
  • (Màu đỏ) Bao gồm sơn khi giao hàng
  • Không có các thành phần hoặc vòng bi treo
  • Sự miêu tả

Trang thiết bị:

  • 4 trụ thép (Ø 76 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 4,00 m, 1 đầu thép
  • Dầm (Ø 100 x 100 mm), dài 2,55 m, mạ kẽm nhúng nóng, sơn đặc biệt
  • (Màu đỏ) Bao gồm sơn khi giao hàng
  • Không có các thành phần hoặc vòng bi treo