Leo dốc

Số của bài viết: 4070
Thông tin:

Trang thiết bị:

 • 1 cột thép (Ø 20 cm), dài 5,00 m
 • 1 mạng
 • 1 chiếc giày quay
 • 1 gói lưới
 • 1 bó vòng nhôm
 • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)
 • Sự miêu tả

Trang thiết bị:

 • 1 cột thép (Ø 20 cm), dài 5,00 m
 • 1 mạng
 • 1 chiếc giày quay
 • 1 gói lưới
 • 1 bó vòng nhôm
 • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)