Lưới bóng chuyền lõi thép (lưới kẹp) chưa bao gồm trụ

Số của bài viết: 6567
Thông tin:

 

  • (Ø xấp xỉ 2,5 / 5 mm) Kích thước mắt lưới 100 mm
  • Kích thước thực 1,00 x 9,50 m (hướng dẫn quốc tế)