Lưới mục tiêu bóng ném bằng Polyester 4 mm, lưới không nút

Số của bài viết: 4663
Thông tin:

 

 • Lưới mục tiêu bóng ném của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của DIN EN 749
 • Kích thước phù hợp với quy định: chiều rộng 3,10 m
 • Chiều cao 2,10 m, độ sâu đỉnh 80 cm, độ sâu đáy 1 m
 • Khổ lưới 10 cm
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Lưới mục tiêu bóng ném của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của DIN EN 749
 • Kích thước phù hợp với quy định: chiều rộng 3,10 m
 • Chiều cao 2,10 m, độ sâu đỉnh 80 cm, độ sâu đáy 1 m
 • Khổ lưới 10 cm

Các màu có sẵn:

 • Trắng (02)