Máy chơi bowling chuyên nghiệp Bola

Net and Pole Kit
Số của bài viết: 737
Thông tin:

 

  • Máy chơi bowling mô hình chuyên nghiệp
  • Tốc độ giao hàng tối đa 95 dặm / giờ
  • 19 cài đặt xoay hoặc xoay khác nhau
  • Hoàn thành với gói điện chính
  • Sự miêu tả
  • Máy chơi bowling mô hình chuyên nghiệp
  • Tốc độ giao hàng tối đa 95 dặm / giờ
  • 19 cài đặt xoay hoặc xoay khác nhau
  • Hoàn thành với gói điện chính