Midi leo lốc

Số của bài viết: 4073
Thông tin:

Trang thiết bị:

 • 1 cột thép (Ø 1,59 m), dài 3,80 m
 • 1 mạng
 • 1 phần tử phát (Ø 1,90 m)
 • 1 giày quay
 • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm. 6 sợi, có lõi thép)
 • Sự miêu tả

Trang thiết bị:

 • 1 cột thép (Ø 1,59 m), dài 3,80 m
 • 1 mạng
 • 1 phần tử phát (Ø 1,90 m)
 • 1 giày quay
 • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm. 6 sợi, có lõi thép)