Mở rộng bọt – 750ml

Số của bài viết: 2605
Thông tin:

 

 • Soudafoam
 • 1K, B2 với chất đẩy không chứa CFC làm thành phần
 • Tự mở rộng
 • Sẵn sàng sử dụng
 • Bọt polyurethane với chất đẩy hoàn toàn vô hại đối với tầng ozon
 • Xếp hạng chống cháy B2 (DIN 410 Phần 2)
 • Sự miêu tả
 • Soudafoam
 • 1K, B2 với chất đẩy không chứa CFC làm thành phần
 • Tự mở rộng
 • Sẵn sàng sử dụng
 • Bọt polyurethane với chất đẩy hoàn toàn vô hại đối với tầng ozon
 • Xếp hạng chống cháy B2 (DIN 410 Phần 2)