Mục tiêu vào khoảng trống của “Goalie 2”

Số của bài viết: 1680
Thông tin:

Trang thiết bị:

  • Làm từ dây Hercules (Ø 10 mm, 6 sợi, có lõi thép)
  • Lưới kích thước 50 x 200 mm không có mái lưới
  • Khung mục tiêu bằng thép (Ø 102/76 mm), mạ kẽm nhúng nóng, để đổ bê tông
  • Sự miêu tả

Trang thiết bị:

  • Làm từ dây Hercules (Ø 10 mm, 6 sợi, có lõi thép)
  • Lưới kích thước 50 x 200 mm không có mái lưới
  • Khung mục tiêu bằng thép (Ø 102/76 mm), mạ kẽm nhúng nóng, để đổ bê tông