Phần tử Vario 12, dành cho trụ thép

Số của bài viết: 6364
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 2,20 m
Độ cao rơi: 1,50 m