Phần tử Vario 7 – Bậc thang

Số của bài viết: 3344
Thông tin:

 

a) Cầu

b) Bậc thang

  • Sự miêu tả

a) Cầu

b) Bậc thang