Quả giữa với 1 lỗ khoan

Số của bài viết: 6618
Thông tin:

 

  • Trụ bằng gỗ tùng, được bào và đánh véc-ni, tâm tách rời, được chống áp lực, bao gồm 1 lỗ khoan cho dây (khi đặt hàng, vui lòng nhớ rằng tấm cuối có hai lỗ khoan)
  • Ø 16 cm, chiều dài khoảng. 1,50 m
  • Không bao gồm sửa tay áo