Que đo bằng gỗ

Số của bài viết: 4287
Thông tin:

Tro cắt bằng tay được hoàn thiện trong vecni c / w khía để đại diện cho chiều cao tịnh quy định (Mỗi)

  • Sự miêu tả

Tro cắt bằng tay được hoàn thiện trong vecni c / w khía để đại diện cho chiều cao tịnh quy định (Mỗi)