Sân đấu Flicx 10m x 1,8m

Số của bài viết: 765
Thông tin:

 

  • Bóng nảy nhất quán
  • Thích hợp cho cricket mềm và bóng cứng nếu đặt trên mặt cỏ đã chuẩn bị sẵn
  • Thực hành đánh bóng kết thúc
  • Sự miêu tả
  • Bóng nảy nhất quán
  • Thích hợp cho cricket mềm và bóng cứng nếu đặt trên mặt cỏ đã chuẩn bị sẵn
  • Thực hành đánh bóng kết thúc