Sân huấn luyện Flicx 22,12mx 2,05m

Số của bài viết: 759
Thông tin:

 

  • Bóng nảy nhất quán
  • Thích hợp cho cricket mềm và bóng cứng nếu đặt trên mặt cỏ đã chuẩn bị sẵn
  • Tất cả các nốt nhạc đều có nếp gấp
  • Sự miêu tả
  • Bóng nảy nhất quán
  • Thích hợp cho cricket mềm và bóng cứng nếu đặt trên mặt cỏ đã chuẩn bị sẵn
  • Tất cả các nốt nhạc đều có nếp gấp