Tổ của Đại bàng con, có cầu trượt, trụ thép

Little Eagles nest Little Eagles nest Little Eagles nest
Số của bài viết: 2961
Thông tin:

Đại bàng con làm tổ bằng cầu trượt

Trang thiết bị:

 • Trụ thép (Ø 193 mm), chiều dài 1,40 m
 • 1 thang dây
 • 1 lưới leo núi
 • 1 tổ yến gốc HUCK (Ø 1,20 m)
 • 1 trang trình bày (GRP)
 • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)
 • Sự miêu tả

Đại bàng con làm tổ bằng cầu trượt

Trang thiết bị:

 • Trụ thép (Ø 193 mm), chiều dài 1,40 m
 • 1 thang dây
 • 1 lưới leo núi
 • 1 tổ yến gốc HUCK (Ø 1,20 m)
 • 1 trang trình bày (GRP)
 • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)