Vít tự khoan 19mm, mạ kẽm sáng – Gói 100

Số của bài viết: 2556
Thông tin:

 

 • Vít tự khoan
 • Mạ kẽm sáng (BZP)
 • 19mm
 • Gói 100
 • Đầu lục giác để gắn mũi khoan đặc biệt
 • Sự miêu tả
 • Vít tự khoan
 • Mạ kẽm sáng (BZP)
 • 19mm
 • Gói 100
 • Đầu lục giác để gắn mũi khoan đặc biệt