Vít tự khoan 25mm, mạ kẽm sáng – Gói 100

Số của bài viết: 2559
Thông tin:

 

 • Vít tự khoan
 • Mạ kẽm sáng (BZP)
 • 25mm
 • Gói 100
 • Đầu lục giác để gắn mũi khoan đặc biệt
 • Sự miêu tả
 • Vít tự khoan
 • Mạ kẽm sáng (BZP)
 • 25mm
 • Gói 100
 • Đầu lục giác để gắn mũi khoan đặc biệt