Vòng thể dục

Số của bài viết: 4855
Thông tin:

 

  • Đường kính 28 mm. x 24 cm đường kính trong.
  • Vòng gỗ có rãnh
  • Màu sắc: Màu gai dầu
  • Sự miêu tả
  • Đường kính 28 mm. x 24 cm đường kính trong.
  • Vòng gỗ có rãnh
  • Màu sắc: Màu gai dầu