Zip nhựa nặng dài 0,5m – Trắng

Số của bài viết: 1114
Thông tin:

 

 • Số 9 Zip
 • Để sử dụng với lưới 19mm & 50mm
 • Thông qua truy cập netting
 • Cố định với vòng heo
 • Dài 0,5m
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Số 9 Zip
 • Để sử dụng với lưới 19mm & 50mm
 • Thông qua truy cập netting
 • Cố định với vòng heo
 • Dài 0,5m

Các màu có sẵn:

 • Trắng (02)